Community Guidelines

Facebook เพจนี้(ต่อไปนี้จะเรียกว่า"โฮมเพจนี้") จัดทำโดย Kintetsu Railway Co.,Ltd.
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ")
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวตามแนวเส้นทางรถไฟของบริษัทฯและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้พบกับความสนุกสนาน

ทางบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ community guideline ขึ้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คู่มือ")
เพื่อให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับรายละเอียดคู่มือการใช้บริการนี้แล้ว

 • การบริหาร

  โฮมเพจนี้ให้บริการโดย Kintetsu Railway Co.,Ltd.
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการให้บริการ หรือ
  ยกเลิกโฮมเพจนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 • การตอบกลับ

  บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะไม่ตอบกลับต่อคอมเม้นท์หรือข้อความของผู้ใช้บริการทั้งหมด

 • ข้อระวัง

  1. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆต่อข้อมูลในโฮมเพจนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความถูกต้อง
   ความปลอดภัย หรือ การนําไปใช้ประโยชน์
  2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแสดงในโฮมเพจนี้
  3. บริษัทฯ
   จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายของผู้ใช้บริการที่เกิดจากการใช้บริการหรือไม่ใช้บริการ
  4. บริษัทฯ
   จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่มีสาเหตุจากปัญหาที่เกิดระหว่างผู้ใช้บริการหรือระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม
  5. นอกจากข้อ1ถึงข้อ4ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ
   จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่เกิดจากการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
  6. ผู้ใช้บริการที่เสนอข้อมูลในโฮมเพจนี้จะเป็นเจ้าของสิทธิต่างๆ
   รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลนั้น
   แต่การแสดงข้อมูลบนโฮมแพจนี้ให้ถือว่าอนุญาตให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้(จำลอง แปรรูป
   คัดย่อ และเปิดเผยข้อมูล
   เป็นต้น)ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยให้ถือตกลงว่าจะไม่อ้างสิทธิต่างๆ รวมถึงการอ้างลิขสิทธิ์กับบริษัทฯ
  7. เมื่อบริษัทฯ ต้องการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
   บริษัทฯจะปฏิบัติให้สอดคล้องตาม "นโยบายการรักษา
   ข้อมูลส่วนบุคคล" ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดูได้ตามเว็บไซต์ที่ระบุไว้(ภาษาญี่ปุ่น)
   https://www.kintetsu.jp/company/privacypolicy.html
  8. บริษัทฯ อาจแก้ไขคู่มือนี้ได้หากบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อห้าม

  ห้ามกระทำการใดๆในการใช้บริการดังต่อไปนี้

  ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นการกระทำดังต่อไปนี้ บริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจลบข้อความ หรือบล็อกบัญชีของบุคคลนั้น

  1. การกระทำที่เป็นการเจาะจงเปิดเผย หรือ
   รั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบุคคลนั้น
  2. การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ผู้ใช้บริการอื่น หรือ บุคคลที่สาม
  3. การปลอมตัวเป็นบริษัทฯ ผู้ใช้บริการอื่น หรือ บุคคลที่สาม
  4. การเลือกปฏิบัติ การหมิ่นประมาท หรือการกระทำที่ทำให้บริษัทฯ ผู้ใช้บริการอื่น หรือ
   บุคคลที่สามเสื่อมเสียเกียรติหรือความน่าเชื่อถือ
  5. การกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นๆไม่ว่าจะเป็นของบริษัทฯ
   ผู้ใช้บริการอื่น หรือบุคคลที่สาม
  6. การนำเสนอข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับโฮมเพจนี้
  7. การกระทำหรือการนำเสนอข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
  8. การแสดงข้อมูลที่ต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ facebook
  9. นอกเหนือจากการกระทำที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังรวมถึงการกระทำใดๆที่บริษัทฯ
   มีความเห็นว่าไม่เหมาะสม
 • กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

  การใช้โฮมเพจนี้และความเข้าใจของคู่มือนี้ให้บังคับใช้ตามกฎหมายญี่ปุ่น
  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ
  ให้ศาลเขตแห่งโอซากาเป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว