แผนที่เส้นทางรถไฟ

ข้อมูลสถานีที่หยุดจอด

สถานีเกียวโตสถานีคาชิฮาระจินกูมาเอะ

สถานีเกียวโต-สถานีคาชิฮาระจินกูมาเอะ สถานีเกียวโต-สถานีคาชิฮาระจินกูมาเอะ สถานีเกียวโต-สถานีคาชิฮาระจินกูมาเอะ สถานีเกียวโต-สถานีคาชิฮาระจินกูมาเอะ

สถานีฮิราฮาตะสถานีเท็นริ

สถานีฮิราฮาตะ-สถานีเท็นริ

แผนที่เส้นทางรถไฟ