เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังต่อไปนี้ก่อนใช้บริการเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 1. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้

  บริษัทฯ จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวบรวมได้ระหว่างการเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ตามข้อกำหนดต่อไปนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการควบคุมตาม “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ

  (1)
  ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ใน “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลต่อไปนี้โดยเฉพาะ
  [a]
  ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการลงทะเบียนสมาชิกของลูกค้า เช่น ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, อีเมลแอดเดรส, เพศ และประวัติการสั่งซื้อ ฯลฯ
  [b]
  ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ไฟล์คุกกี้(*), เลขที่อยู่ไอพี (IP Address), รหัสเฉพาะของผู้ทำสัญญาและอุปกรณ์สมาร์ทโฟน รวมถึงข้อมูลล็อกอินในการเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ประวัติการท่องเว็บไซต์ ฯลฯ * คุกกี้ หมายถึง
  • ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการข้อมูล [a] และ [b] แยกกันต่างหากและไม่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน แม้ว่าบริษัทฯจะได้รับข้อมูลจากท่าน ทั้ง [a] และ [b] ก็ตาม

  (2)
  บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานดังต่อไปนี้
  [a]
  เพื่อระบุคู่สัญญาและดำเนินการตามสัญญาเมื่อมีการทำสัญญาระหว่างบริษัทฯกับลูกค้า
  [b]
  เพื่อตอบข้อซักถามจากลูกค้า รวมถึงส่งมอบสิ่งตีพิมพ์และสินค้าประเภทต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ
  [c]
  เพื่อระบุตัวบุคคลในฐานะผู้บอกรับเป็นสมาชิก รวมถึงให้บริการลูกค้าสำหรับการบริการที่นำเสนอ โดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ (รวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่จำกัดเฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
  [d]
  เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการโดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมลแอดเดรส, ไปรษณีย์ และโทรศัพท์ ฯลฯ
  [e]
  เพื่อระบุและติดต่อผู้เข้าร่วมสำหรับการแข่งขันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ เช่น การแจกของรางวัล ฯลฯ
  [f]
  เพื่อหาข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับใช้ปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ผ่านการทำแบบสอบถาม สำรวจ และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการโดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ
  [g]
  เพื่อรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์สถานการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้า
  [h]
  เพื่อแสดง แนะนำ หรือโฆษณาเกี่ยวกับให้บริการโดยบริษัทฯและกลุ่มบริษัทในเครือ ผ่านสื่อโฆษณาทางเว็บไซต์
  (3)
  บริษัทอาจนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม (รวมถึงบุคคลที่สามซึ่งอยู่ในต่างประเทศ) รับทราบ เช่น บริษัทในเครือคินเท็ตสึแต่ละแห่ง, บริษัทโฆษณา และบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ หลังจากลบข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้โดยตรงออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาด (*)
  • * นอกจากรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์สถานการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้าแล้ว ยังหมายรวมถึงการแสดง แนะนำ หรือโฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการโดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือผ่านสื่อโฆษณาทางเว็บไซต์
 • 2. ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ ฯลฯ

  โปรดทราบว่าข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 3. ลิขสิทธิ์

  ห้ามใช้งานข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดก็ตาม นอกเหนือจากเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าว

 • 4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  (1)
  บริษัทฯ ไม่รับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์ ฯลฯ ของข้อมูลในเว็บไซต์นี้
  (2)
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับความเสียหายของผู้ใช้งานที่เกิดจากการนำเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ หรือการที่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้
  (3)
  บริษัทฯ อาจหยุดหรือยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 5. การเชื่อมโยงเข้ามายังเว็บไซต์นี้

  (1)
  คุณสามารถเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ “KINTETSU RAILWAY” ได้อย่างอิสระ แต่โดยหลักเกณฑ์แล้วขอให้เชื่อมโยงมายังหน้าหลักของเว็บไซต์นี้ (https://www.kintetsu.co.jp/foreign/thai/)
  (2)
  ห้ามใช้การติดตั้งลิงค์ที่อาจทำให้เข้าใจแหล่งที่มาของข้อมูลผิดไป เช่น การแสดงเว็บไซต์ของบริษัทภายในเฟรม ฯลฯ
  (3)
  โปรดทราบว่าบริษัทฯ อาจขอให้ยกเลิกลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ “KINTETSU RAILWAY” อย่างไม่เหมาะสมและขอปฏิเสธการติดตั้งลิงค์จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
  • เนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
  • เนื้อหาที่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคล
  • เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการเสียผลประโยชน์และความเสียหายต่อเว็บไซต์นี้
  • เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย บทบัญญัติ และเทศบัญญัติ ฯลฯ
  • เนื้อหาที่มีลักษณะอันลามก
  • เนื้อหาที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม
  (4)
  โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งลิงค์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้
  (5)
  กรุณาเลือกแบนเนอร์จาก 3 ตัวเลือกด้านล่าง ทั้งนี้ ห้ามนำไปใช้งานนอกเหนือจากการทำเป็นลิงค์ และห้ามปรับเปลี่ยน (เปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฯลฯ) อย่างเด็ดขาด
  • W88 x H31 pixel(ขนาดไฟล์ 7.97KB)

   banner
  • W120 x H60 pixel(ขนาดไฟล์ 14.9KB)

   banner
  • W234 x H60 pixel(ขนาดไฟล์ 24.9KB)

   banner
 • 6. สภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ

  ขอแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์และความละเอียดของหน้าจอตามที่ระบุไว้ด้านล่างเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

  เบราว์เซอร์ :
  Microsoft Edge(Windows)
  Safari(Macintosh/iPhone)
  Chrome(Windows/Android)
  Firefox(Windows)
  เวอร์ชั่น :
  เวอร์ชั่นล่าสุด
  ขนาดหน้าจอ :
  คอมพิวเตอร์ 1024×768pixel หรือมากกว่า
  โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 960×640pixel หรือมากกว่า

  เว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้หรือแสดงผลได้ไม่ถูกต้อง หากใช้งานบนสภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น หรือในสภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์ตามที่แนะนำแต่มีการตั้งค่าเบราว์เซอร์ไม่เหมาะสม

 • 7. การรวบรวมข้อมูลคุกกี้และการปิดใช้งานคุกกี้

  (1)
  เว็บไซต์นี้อาจมีการรวบรวมข้อมูลคุกกี้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ และการโฆษณาที่เหมาะสม บริษัทฯ ใช้บริการ/ระบบวิเคราะห์การเข้าถึง เพื่อรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์สถานการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของลูกค้าผ่านทางคุกกี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้ากับชื่อและนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส และประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า ฯลฯ
  (2)
  หากต้องการปิดกั้นการรวบรวมข้อมูลคุกกี้ กรุณาปิดการใช้งานคุกกี้ (Opt-out : เลือกออก) ผ่านเว็บไซต์พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง วิธีนี้จะปิดกั้นลูกค้าจากโฆษณาที่ใช้ข้อมูลคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าต้องปิดใช้งานคุกกี้อีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเบราว์เซอร์ ลบคุกกี้ เปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ฯลฯ

  [ เว็บไซต์พันธมิตรและขั้นตอนการปิดใช้งานคุกกี้ ]