เงื่อนไขในการซื้อและการใช้บริการ
ตั๋วราคาพิเศษ

เงื่อนไขในการซื้อ

สามารถซื้อได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวในฐานะผู้พำนักระยะสั้นเท่านั้น

ได้แก่ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ ด้วยสถานภาพ "ผู้พำนักระยะสั้น" ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น หากท่านมีจุดประสงค์ที่จะเข้ามาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้รับการประทับตรา "ผู้พำนักระยะสั้น" ลงในหนังสือเดินทาง ถึงแม้ว่าท่านจะมีคูปองแลกตั๋วโดยสาร แต่หากไม่มีตราประทับดังกล่าว ก็จะไม่สามารถแลกตั๋ว KINTETSU RAIL PASS ได้ และผู้ที่เข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพอื่น เช่น "ฝึกอบรม" "Entertainer" "re-entry" ฯลฯ จะไม่สามารถใช้บริการตั๋วชนิดดังกล่าวนี้ได้

 • บัตรโดยสาร KINTETSU RAIL PASS แบบ 1 วัน, แบบ 2 วัน, KINTETSU RAIL PASS และ KINTETSU RAIL PASS plus จะมีการตรวจสอบหนังสือเดินทางตอนซื้อหรือตอนแลกเป็นบัตรโดยสาร

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ทางเราจะรับคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่ท่านซื้อจากเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟก็ต่อเมื่อท่านขอคืนภายในช่วงเวลาที่ยังสามารถใช้ตั๋วโดยสารนั้นได้ และขอคืนโดยที่ยังไม่ได้ใช้ใบคูปองตั๋วแผ่นเล็กๆแม้แต่ใบเดียว อนึ่ง ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่กำหนดต่อการคืนบัตรเหมาจ่าย (PASS) 1 ชุด ณ จุดที่ซื้อด้วย
 • กรณีที่ตั๋วโดยสารของท่านเป็นตั๋วที่ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือบริษัททัวร์ ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารดังกล่าวที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟได้ หากต้องการขอคืน กรุณาติดต่อสอบถามที่ที่ท่านซื้อ นอกจากนี้ หากท่านนำเอาคูปองแลกตั๋ว (Voucher) ไปแลกเป็นตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารดังกล่าวได้เช่นกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ทางเราจะไม่รับคืนเงินค่าตั๋วโดยสารกรณีที่รถไฟมาช้าหรือกรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆปิดให้บริการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น สภาพอากาศแปรปรวน เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ
 • กรณีที่ท่านทำใบแลกตั๋วหรือพาสสูญหาย รวมถึงกรณีที่ถูกขโมย ทางเราจะไม่สามารถออกใบแลกตั๋วหรือพาสใบใหม่ให้ท่านได้
 • เจ้าของพาสเป็นบุคคลที่สามารถใช้พาสได้แต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถเอาพาสของตัวเองให้คนอื่นใช้ร่วมด้วยได้
 • หากท่านขึ้นรถไฟไปยังเขตที่อยู่นอกเหนือการใช้บริการของพาส ท่านจะต้องชำระค่าโดยสารปกติแยกต่างหากด้วย
 • หากท่านต้องการใช้บริการรถด่วนพิเศษ ท่านต้องซื้อตั๋วรถด่วนพิเศษแยกต่างหากด้วย
 • ในระหว่างที่ท่านใช้พาส กรุณาพกหนังสือเดินทางติดตัวไปด้วยเพื่อยื่นแสดงในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้
 • กรุณาดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับพาสโดยปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและข้อกำหนดของระบบขนส่งมวลชนที่ท่านใช้บริการ ฯลฯ
 • รายละเอียดการจัดการอื่น ๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการตั๋วราคาพิเศษ