Top画像

ข้อมูลการเดินรถ Service on Schedule.

ถังขยะและตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญในสถานีรถไฟบางส่วนจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 จนถึงวันเสาร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน ค.ศ.
2019 เนื่องจากมีการจัดงานประชุม G20 OSAKA SUMMIT (ในช่วงก่อนหรือหลังวันเวลาดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้งานได้เช่นกัน)